Privacyverklaring

Privacyverklaring Floorbandit – externe partijen

Inleiding

Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van externe partijen te verwerken, bijvoorbeeld van onze klanten. Wij respecteren en beschermen daarbij uw privacy. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en op de wijze zoals beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

In deze verklaring wordt toegelicht hoe wij, Floorbandit, omgaan met uw persoonsgegevens, welke maatregelen wij hebben getroffen om uw privacy te waarborgen en welke keuzes u hierin zelf kunt maken.

Deze Privacy Verklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door Floorbandit.

Gegevens Floorbandit

Naam: Floorbandit

Bezoekadres: Spoorlaan 7, 2908 BG Capelle aan den IJssel

Telefoonnummer: +31 6 14 23 74 16

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: https://www.floorbandit.nl/

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, van (potentiële) klanten, zzp’ers, onze leveranciers, hoofd- en onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verzamelen, gebruiken en delen verschillende soorten persoonsgegevens. Sommige gegevens verkrijgen wij van uzelf en andere via andere kanalen. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, als aan de in de wet genoemde voorwaarden is voldaan. Wij verwerken onder meer de hieronder genoemde persoonsgegevens indien en voor zover die gegevens nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. De genoemde voorbeelden zijn niet uitputtend.

Type betrokkene Welke gegevens verwerken we? Waarom mogen we uw gegevens gebruiken? Waarom verwerken we uw gegevens? Wie hebben er toegang tot uw gegevens? Hoe lang bewaren we uw gegevens? Moet ik deze gegevens aan Floorbandit verstrekken?
Klanten, leveranciers, hoofd- en onderaannemers, opdrachtgevers
 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, bedrijfsnaam);
 • Financiële gegevens;
 • Alle andere gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of onze werkzaamheden voor u
Dit is noodzakelijk voor:
 • De uitvoering van onze overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals fiscale wetgeving;
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk te kunnen aanbieden.
 • Dienstverlening;
 • Relatiebeheer, marketing, klantenadministratie en servicedoeleinden;
 • Financiële administratie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Alleen onze medewerkers die de gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot deze persoonsgegevens. We verwijderen de gegevens uiterlijk twee jaar na afloop van onze samenwerking, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. De verwerking van deze persoons-gegevens is nodig als u van onze diensten gebruik maakt, omdat wij zonder deze gegevens onze diensten niet goed kunnen verlenen.
Zzp’ers die voor ons werkzaam zijn
 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, bedrijfsnaam);
 • Financiële gegevens;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) indien van toepassing;
 • Alle andere gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met u
Dit is noodzakelijk voor:
 • De uitvoering van onze overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals fiscale wetgeving.
 • Het uitvoeren van onze samenwerking;
 • Financiële administratie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Alleen onze medewerkers die de gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot deze persoonsgegevens. We verwijderen de gegevens uiterlijk twee jaar na afloop van onze samenwerking, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten. De verwerking van deze persoons-gegevens is nodig als wij u inhuren om als zzp’er werkzaamheden voor ons te verrichten, omdat wij u anders niet kunnen inschakelen.
Websitebezoekers
 • Cookies, indien u hiermee akkoord gaat;
 • Uw naam en telefoonnummer, indien u een terugbelverzoek achterlaat
Dit is noodzakelijk voor:
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk te kunnen aanbieden en onze website zo goed mogelijk te gebruiken;
 • Op basis van uw toestemming indien u een terugbelverzoek achterlaat
Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan de bezoekers van onze website te kunnen (blijven) verlenen en om onze website zo goed mogelijk te gebruiken. Alleen onze medewerkers die de gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot deze persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. De verwerking van deze persoons-gegevens is nodig als u wilt dat wij u terugbellen. Zonder deze informatie kunnen wij geen contact met u opnemen. U kunt zelf kiezen of u wel of geen toestemming geeft voor cookies op onze website.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Floorbandit neemt alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens van onze werknemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen van het incident te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Hoe zit het met het gebruik van uw persoonsgegevens door derden?

Floorbandit heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en deze Privacy Verklaring.

Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. Verder gelden er altijd op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de politie of de Belastingdienst. Daarbij kijken wij uiteraard altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een van onze leveranciers daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens?

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten, of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Als u vindt dat wij over onjuiste persoonsgegevens beschikken, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen, of van ons vragen uw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Het belang van Floorbandit is bijvoorbeeld groter als wij op basis van de wet gegevens langer moeten bewaren.

Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Vragen en/of opmerkingen?

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot onze Privacy Verklaring of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door Floorbandit.